Jesteś tutaj

Główne osiągnięcia

Doktoraty

- Ukończone  trzy doktoraty:

· Dr n o zdr. Marty Hreńczuk – 11.01.2011 r

„ Analiza czynników społeczno-demograficznych i klinicznych oraz nich wpływ na jakość życia pacjentów  po transplantacji wątroby”

 

• Dr n med. Anny Pszenny – 17.04.2012 r.

„ Pobieranie i przeszczepianie narządów od zmarłych dawców zakażonych wirusami zapalenia wątroby typu B i C”

 

· Dr n  med. Moniki  Mazurek – 29.05.2012 r.

„Wpływ wybranych czynników prognostycznych  na wyniki leczenia chorych z grupy podwyższonego ryzyka operowanych  z powodu tętniaka aorty brzusznej

 

- W  toku przygotowań  trzy doktoraty studentów studiów doktoranckich:

             mgr Tomasza Piątka

”Albuminowa afereza jako nowa metoda leczenia wątrobowo –zastępczego”

            • mgr inż. Marcina Glinki

„Charakterystyka przestrzenno-czasowa częstości udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej w aspekcie zdarzeń za lata 2005-2015 w systemie informacji przestrzennej (QGIS) na przykładzie M. Stoł. Warszawy”

 

            • mgr Marty Kotomskiej

„Standardy i procedury operacyjne i ich wpływ na bezpieczeństwo chorego i personelu w bloku operacyjnym oddziału transplantacyjnego”

 

Habilitacje

- nadanie stopnia naukowego  dr hab. n med. Jarosławowi  Czerwińskiemu  -  8.05.2013 r.

 

Specjalizacje

- uzyskanie specjalizacji z zakresu pielęgniarstwa chirurgicznego

            ● dr Marta Hreńczuk

            ● dr Monika Mazurek

            ● mgr Wioletta Żuk

            ●mgr Tomasz Piątek

 

Inne

 

- udział w realizacji dwóch  projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich

             w latach 2009 – 2013     realizacja  grantu  POKL 2009  pt „Podnoszenie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej i dywersyfikacja oferty szkoleniowej w obszarze diagnostyki radiologicznej i kwalifikacji do leczenia chorych z nowotworami wątroby”, nr umowy o dofinansowanie: UDA-POKL-04.01.01-00-090/09                 

             w latach 2013-2015 realizacja  grantu POKL 2012 pt. „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego poprzez realizację dydaktyczną w zakresie pielęgniarstwa transplantacyjnego osób starszych(UDA-POKL 04.03.00-00-176/12; 2013 - 2015)

 

-  Rózga J., Małkowski P. – uzyskanie patentu  „ Blood purification systems and devices with internally generated replacement fluid".  W tłumaczeniu na język polski: "Systemy i urządzenia do pozaustrojowego oczyszczania krwi z wewnętrzną produkcją płynu zastępczego".

 

-opracowanie nowatorskiego zastosowania leczenia wątrobowo - zastępczego

 

- Wspólnie z Zakładem Pielęgniarstwa  Społecznego opracowanie  szczegółowego programu do specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, co zaowocowało w 2008 roku  przyznaniem przez JM Rektora WUM nagrody zespołowej dydaktycznej  drugiego stopnia;

 

- Współorganizacja dwóch  kolejnych Konferencji Naukowo-Szkoleniowych Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego  „Postępy w Hepatologii”  z udziałem wybitnych specjalistów           o międzynarodowej reputacji;

 

- Wspólnie z Zakładem Pielęgniarstwa Nefrologicznego WUM  zorganizowana pierwsza Sesja Pielęgniarska podczas obrad  IX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego w 2009 roku;

 

-Współorganizacja Sesji Pielęgniarskich podczas obrad  kolejnych Zjazdów Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego;

 

-  Pracownicy naukowo-dydaktyczni  Zakładu biorą czynny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych.  Wspólne  publikacje i doniesienia  ukazują się na łamach  czasopism anglojęzycznych:  Transplantation Proceeding,  Annals of Transplantation  i Clinical & Experimental Hepatology (poprzednio Experimental & Clinical Hepatology);

 

- Pracownicy Zakładu  są powoływani  na członków Państwowej  Komisji Egzaminacyjnej  w dziedzinie transplantologii klinicznej;

 

- Są również powoływani do prac  Komitetów Naukowych licznych  zjazdów i konferencji krajowych;

 

- Biorą udział w pracach komitetów redakcyjnych  czasopism medycznych – Clinical & Experimental Hepatology (poprzednio Experimental & Clinical Hepatology),  Annals of Transplantation, Postępy Żywienia Klinicznego; pielęgniarstwa - Pielęgniarstwo XXI wieku, Pielęgniarstwo Polskie,  i  nauk o zdrowiu – Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu oraz Standardy Medyczne, Medical Science Monitor;

 

- Są członkami stowarzyszeń: Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Polskiej Grupy Ekspertów HBV, Polskiej Grupy Ekspertów HCV, Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN;